Contul unic RO88TREZ65821A470400XXXX

Anunt important Registrul Agricol

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Forţa de muncă:

Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupracaracteristicilor pieţei muncii şi în comuna Drînceni înregistrând în acestmoment un nr. de 70 de şomeri.

Majoritatea populaţiei ocupate lucrează în agricultură, cultivândîn principal grâu, porumb, viţă de vie.

În trecut, meşteşugurile precum tâmplăria, dogăria şidulgheria ocupau un loc important în viaţa comunităţii, însă în prezent,datorită fenomenului de exod a forţei de muncă în străinătate mai există extremde puţini tineri ce învaţă aceste meserii.

Forţa de muncă de pe teritoriul comunei mai lucrează şiîn confecţii, fabrici de prelucrare a laptelui şi cărnii, în morărit,prelucrarea strugurilor.

Analiza SWOT

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze oviziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa uneiasemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreiase pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.

PUNCTE TARI

 1. Comuna Drînceni este localitate de frontieră, peteritoriul căreia se află cea mai mare şi complexă vamă de pe graniţa de Est aRomâniei, traficul internaţional de persoane şi mărfuri fiind intens.
 2. Comuna dispune de suprafeţe de terenuri agricole, cusoluri fertile, propice unei pomiculturi şi zootehnii moderne dar şi deterenuri pentru liziere de salcâmi şi alte plante melifere favorabileapiculturii.
 3. Voinţa politică, profesionismul şi capacitateaorganizatorică a conducerii Primăriei Drînceni.

PUNCTE SLABE

 1. Infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (canalizare,epurare, gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii);
 2. Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentrususţinerea/promovarea unor investiţii;
 3. Probleme serioase cu sărăcia din mediul rural,servicii sociale precare;
 4. Probleme de mediu, în mod special privind managementuldeşeurilor;
 5. Dezvoltarea limitată asectorului industrial;
 6. Slaba educaţieantreprenorială.

AMENINTARI

1.Creşterea ratei şomajului datorată situaţiei economice actuale;

2.Lărgirea Uniunii Europene a dus la creşterea competiţiei pentru produseleagricole, defavorizând uneori unele sectoare tradiţionale;

3.Migraţia masivă a tineretului către zonele urbane sau chiar în afara ţăriidatorită lipsei locurilor de muncă;

4.Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură;

OPORTUNITATI

 1. Potenţialpentru turismul balnear;

2.Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noilocuri de muncă;

 1. UEalocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane;

4.Potenţial crescut pentru agricultură ecologică, in mod special apicultura,pomicultura si zootehnia;

5.Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltareaabilitaţilor;

 1. Integrarea în programele de răspândire a instrumentelor IT, îneventualitatea organizării unor cursuri de instruire şi perfecţionare conformmodelului „Licenţei Europene de Operare pe Calculator" (ECDL);
 2. Iniţierea unor contacte directe cu instituţiişi organizaţii regionale şi internaţionale sau alţi parteneri interni şi externi;
Scroll to top